Wahlen zum Polnischen Parlament (Sejm) und dem Senat am 13. Oktober 2019 für polnische Bürger in Bremen – Wahlkreis 145 – Registrierung erforderlich

Das Generalkonsulat hat folgende Information über die bevorstehenden Wahlen an uns mit der Bitte um Veröffentlichung an die DPG Bremen gerichtet. Die Wahlen werden als Wahlkreis 145 in den Räumen der DPG, Birkenstr. 20, 28195 Bremen stattfinden

Komunikat Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu w sprawie głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.

W nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu RP głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. Obywatele polscy zamieszkujący lub przebywający poza Krajem mogą – po spełnieniu pewnych warunków – zagłosować w polskich komisjach wyborczych utworzonych za granicą.

Na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu został m. in. utworzony:

  • Obwód głosowania nr 145, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Brema, Deutsch-Polnische Gesellschaft Bremen (Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Bremie), Birkenstraße 20, 28195 Bremen;

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP ma osoba, która:

1)     najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2)     nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3)     nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu, 4)     nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
5)     posiada ważny polski paszport lub ważny dowód osobisty,
6)     została wpisana do spisu wyborców

Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Zgłoszeń można dokonywać do 10 października br. (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.     Nazwisko
2.     Imię (imiona)
3.     Imię ojca
4.     Datę urodzenia
5.     Numer ewidencyjny PESEL
6.     Miejsce pobytu wyborcy za granicą
7.     Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
8.     Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Przesyłam w zał. formularz zgłoszenia do spisu wyborców.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW E- WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl  który już działa.

Bliższe szczegóły m. in. dot. zasad zgłaszania się do spisu wyborców można znaleźć na stronach Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu:

https://hamburg.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/glosowanie_za_granica_w_wyborach__do_sejmu_rzeczypospolitej_polskiej_i_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_w_2019_r_

Hamburg, 17.09.2019

Z up. Konsula RP
Adam Borkowski
Wicekonsul/Vizekonsul
Kultur und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Auslandspolen Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu
Generalkonsulat der Republik Polen in Hamburg
Gründgensstr. 20, 22309 Hamburg
Tel.:  +49 40 611 87 133, Fax: +49 40 632 50 30
www.hamburg.msz.gov.pl