Statut


Statut “Niemiecko-Polskie Towarzystwo Brema”

Zmieniona wersja z dnia 05 kwietnia 2018 r.

(niniejszy tekst jest tłumaczeniem z języka niemieckiego – ważny jest jedynie tekst niemiecki potwierdzony przez właściwy sąd w Bremie)


1. Nazwa i siedziba stowarzyszenia

1.1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Deutsch-Polnische Gesellschaft Bremen e. V.”

1.2. Siedzibą stowarzyszenia jest Brema (Bremen).

2. Cel stowarzyszenia

Stowarzyszenie służy porozumieniu między narodami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec oraz pogłębianiu relacji międzyludzkich.

Ponadto stowarzyszenie w Polsce wspiera takie osoby, które potrzebują pomocy w rozumieniu § 53 Ordynacji podatkowej ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny lub ekonomiczny.

Stowarzyszenie jest zaangażowane w przestrzeganie zasad praw człowieka. Aktywnie sprzeciwia się rasistowskim, przecilwkonstytucyjnym i ksenofobicznym aspiracjom, a także dyskryminacyjnym lub nieludzkim zachowaniom wobec innych osób, w szczególności ze względu na ich narodowość, pochodzenie etniczne, religię, płeć, orientację seksualną lub niepełnosprawność. W tym sensie dąży również do promowania integracji społecznej cudzoziemców.

3. Status organizacji non-profit

3.1. Stowarzyszenie realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele nienastawione na zysk i charytatywne w rozumieniu sekcji “Cele uprzywilejowane podatkowo” Niemieckiego Kodeksu Podatkowego.

3.2. Stowarzyszenie działa bezinteresownie, nie realizuje przede wszystkim własnych celów gospodarczych. Jego fundusze mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele określone w Statucie.

3.3. Członkowie nie otrzymują żadnych korzyści/dotacji  ze środków stowarzyszenia. Nikt nie może być faworyzowany wydatkami, które są obce celowi stowarzyszenia lub nieproporcjonalnie wysokim wynagrodzeniem.

4. Środki do osiągnięcia celu stowarzyszenia

Aby osiągnąć swój cel, stowarzyszenie może w szczególności stosować następujące środki:

1. Wymiana informacji w sferze politycznej, gospodarczej, kulturalnej i społecznej.

2. Realizacja, wymiana i pośrednictwo wystaw, wykładów, pokazów filmowych, wydarzeń literackich i innych wydarzeń kulturalnych.

3. Seminaria przygotowawcze; wymiana grup studyjnych; promowanie spotkań między obywatelami Republiki Federalnej Niemiec a Rzecząpospolitą Polską, w szczególności młodzieżą obu krajów.

4. Promowanie współpracy między Bremą a Gdańskiem.

5. Promowanie języka polskiego, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

5. Finanse

5.1. Stowarzyszenie pobiera od swoich członków składki, których wysokość ustala walne zgromadzenie. Rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym.

5.2. Na wniosek Zarząd może zmniejszyć składkę w indywidualnych przypadkach.

5.3. Osoby prawne uiszczają składkę członkowską, której wysokość ustala Zarząd.

6. Nabycie członkostwa

6.1. Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Osoby prawne mogą również zostać członkami stowarzyszenia.

6.2. Rejestracja w celu przystąpienia do stowarzyszenia musi być przesłana na piśmie do zarządu. Zarząd decyduje o przyjęciu członka.

7. Zakończenie członkostwa

7.1. Członkostwo wygasa

1. przez śmierć,

2. w przypadku zachowania szkodzącego stowarzyszeniu poprzez formalne wykluczenie po wysłuchaniu zainteresowanej osoby przez zarząd,

3. przez rezygnację z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 miesiące do końca roku.

7.2. Zarząd musi zostać poinformowany o rezygnacji na piśmie.

7.3. Członkowie nie mają prawa do majątku stowarzyszenia w momencie wystąpienia lub w przypadku rozwiązania lub rozwiązania stowarzyszenia.

8. Organy Stowarzyszenia

Organami stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie,

2. Zarząd,

3. audytorzy,

4. Rada Programowa.

9. Walne Zgromadzenie

9.1. Walne Zgromadzenie otrzymuje sprawozdanie roczne i podejmuje decyzję w sprawie

1. raport skarbnika,

2. absolutorium dla Zarządu,

3. kwotę wkładu zgodnie z pkt 5.1.,

4. powoływanie członków honorowych na wniosek Zarządu,

5. wszelkie inne środki przewidziane w niniejszym statucie.

Wybiera zarząd.

Wybiera audytorów.

9.2. Zwyczajne walne zgromadzenia muszą być zwoływane co najmniej raz w roku.

9.3. Nadzwyczajne walne zgromadzenia zwoływane są na żądanie interesu stowarzyszenia lub jeżeli co najmniej 10% członków stowarzyszenia zażąda tego na piśmie, podając przyczyny.

9.4. Walne Zgromadzenie jest zwołuje przez Zarząd. Zaproszenie sporządzane jest w formie pisemnej z zachowaniem co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Okres rozpoczyna się od wysłania zaproszenia, które musi zawierać porządek obrad.

9.5. Walnemu zgromadzeniu przewodniczy prezes stowarzyszenia. Jeżeli nie może uczestniczyć w posiedzeniu, jest on powoływany przez zastępcę przewodniczącego lub innego członka Rady Wykonawczej.

9.6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej. W przypadku remisu głosów

wniosek zostaje odrzucony.

9.7. Zmiany Statutu wymagają większości dwóch trzecich głosów obecnych członków, aby były ważne. Zmiany Statutu są dopuszczalne tylko wtedy, gdy zostały wcześniej ogłoszone w porządku obrad.

9.8. Należy sporządzić protokół z wyników negocjacji Walnego Zgromadzenia, który podpisują protokolant i przewodniczący.

10. Zarząd

10.1. W skład Zarządu wchodzą:

· Przewodniczący,

· co najmniej jeden ale nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących,

· skarbnik,

· oraz asesorów, których liczbę ustala Walne Zgromadzenie na czas trwania kadencji Zarządu.

10.2. Członkowie płci męskiej i żeńskiej są reprezentowani w Zarządzie.

10.3. Zarządem w rozumieniu § 26 BGB (niemiecki kodeks cywilny) jest przewodniczący, zastępcy i skarbnik. Stowarzyszenie jest wspólnie reprezentowane w sądzie i poza nim przez dwóch z nich.

10.4. Zarząd może powołać do prowadzenia bieżącej działalności Dyrektora Zarządzającego, który musi być członkiem Stowarzyszenia. Dyrektor zarządzający uczestniczy w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

10.5. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat. Zarząd pełni swoją funkcję nawet po upływie kadencji do czasu wyboru nowego Zarządu przez Walne Zgromadzenie.

10.6. Zarząd przyjmuje swój regulamin wewnętrzny, w którym współpraca z Niemiecko-Polskim Towarzystwem Bremerhaven e. V. jest również regulowana.

11. Audytorzy

Dwóch audytorów jest wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat. Oni mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów księgowych i kasowych w dowolnym momencie. Oni zbadają roczne sprawozdanie finansowe Zarządu i złożą sprawozdanie z niego Walnemu Zgromadzeniu.

12. Rada Programowa

Zarząd może powołać Radę Programową. Rada Programowa doradza Zarządowi w ważnych kwestiach. Powinna ona obejmować osoby, które mogą służyć celom stowarzyszenia poprzez swoją działalność naukową, gospodarczą, polityczną, dziennikarską lub artystyczną.

13. Rozwiązanie

13.1. Rozwiązanie stowarzyszenia może zostać podjęte wyłącznie na Walnym Zgromadzeniu, które zostało wyraźnie zwołane w tym celu. Rezolucja o rozwiązaniu wymaga większości dwóch trzecich głosów.

13.2. W przypadku rozwiązania, anulowania lub zaprzestania realizacji celu stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie, po uregulowaniu wszystkich zobowiązań, przekaże aktywa stowarzyszenia korporacji prawa publicznego lub korporacji non-profit, która musi wykorzystać je do promowania międzynarodowego porozumienia.

Decyzje o przyszłym wykorzystaniu majątku mogą być podejmowane wyłącznie za zgodą Urzędu Skarbowego.

14. Zmiany Statutu

Zmiany statutu, o które wnioskuje sąd rejonowy lub urząd skarbowy, mogą być dokonywane przez zarząd bez konsultacji z walnym zgromadzeniem. W tym zakresie Zarząd jest wyraźnie upoważniony.